OFERTA

Oferujemy bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców. Obsługujemy zarówno podmioty gospodarcze, które mają już ugruntowaną pozycję na rynku, jak i te, które dopiero stawiają na nim pierwsze kroki.

Nasze usługi prawne z zakresu prawa gospodarczego kierujemy do:

 • podmiotów gospodarczych działających na rynku lokalnym
 • podmiotów wychodzących na rynki zagraniczne
 • firm zagranicznych wchodzących na rynek polski
 • start-up’ów

Obsługujemy transakcje z udziałem kapitału prywatnego oraz z udziałem instytucji państwowych i samorządowych. Zapewniamy pełne wsparcie prawne na polu sporządzania i analiz kontraktów handlowych. Przygotowujemy umowy ściśle dostosowane do potrzeb Klientów i do zmieniających się warunków gospodarczych. Bierzemy udział w negocjacjach z kontrahentami, gwarantując profesjonalne i dynamiczne podejście. Opiniujemy projekty przedstawionych nam umów pod kątem ich legalności, , potencjalnych sporów i zagrożeń, ryzyk biznesowych, a także pod względem podatkowym.

Świadczymy pomoc prawną związaną z obsługą korporacyjną spółek prawa handlowego, ich organów, wspólników oraz akcjonariuszy. Prowadzimy również obsługę prawną stowarzyszeń oraz fundacji. Realizujemy bieżącą obsługę prawną wskazanych podmiotów gospodarczych na każdym etapie ich tworzenia i funkcjonowania.

Poznając potrzeby naszych Klientów, oferujemy im doradztwo przy wyborze optymalnego rodzaju spółki, zgodnej ze specyfiką danej branży i zgłaszanymi potrzebami. Doradzamy przy tworzeniu oraz zmianach umowy spółki lub statutu oraz zbyciu lub nabyciu udziałów oraz akcji spółki. Oferujemy obsługę zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz udział w posiedzeniach zarządów oraz rad nadzorczych.

Świadczymy także pomoc prawną w zakresie rozwiązania i likwidacji spółek prawa handlowego, a także innych podmiotów gospodarczych oraz zakończenia spraw związanych z ich funkcjonowaniem. Doradzamy w sytuacjach spornych, prowadzimy w imieniu naszych Klientów postępowania polubowne, a także procesy sądowe, reprezentując ich przed sądami wszystkich instancji.

Dokonujemy wszelkich zmian w zakresie przekształcenia, połączenia i przejęcia podmiotów gospodarczych. Przekształcamy jednoosobowych przedsiębiorców w spółki kapitałową, co stanowi dogodny sposób zmiany formy działalności gospodarczej, która ze względu na swój rozwój i rozmiary wymaga przejścia na bardziej złożoną formę prowadzenia działalności. Zmiana ta umożliwia zminimalizowanie ryzyka prowadzonych zamierzeń gospodarczych, a także jest dogodna w przypadku zamiaru sprzedaży biznesu. Korzyści płynące z tej procedury to przede wszystkim rozdzielenie majątku przedsiębiorcy od majątku spółki i tym samym ograniczenie osobistej odpowiedzialności osoby realizującej zamierzenia gospodarcze. Po przekształceniu to sama spółka będzie odpowiadać za swoje zobowiązania, a nadto stanie się podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem.

Kancelaria prowadzi przekształcenia oraz połączenia spółek prawa handlowego, mające często za cel powstanie silniejszego podmiotu, mogącego jeszcze lepiej rywalizować ze stale rozwijającą się konkurencją. Równie często przekształcenie odnosi się do spółek osobowych, których przekształcenia w spółki kapitałowe jest nakierowane najczęściej na zamiar sprzedaży już funkcjonującego biznesu.

Znaczny udział w zmianach podmiotowych mają też również procesy związane ze sprzedażą i przejmowaniem funkcjonujących spółek, stanowiących nierzadko rozwinięte i dobrze prosperujące biznesy. W ostatnim czasie szczególne ożywienie nastąpiło w branży medycznej, gdzie każdego dnia funkcjonujące od lat podmioty lecznicze zmieniają swoich właścicieli. Kancelaria z powodzeniem doprowadziła do przekształceń ponad dwustu podmiotów w branży medycznej, z których część z nich stanowiła przedmiot dalszej sprzedaży i prowadzenia przez nowych nabywców. Prowadzone przekształcenia odnosiły się również do branży transportowej i spółek ze szeroko pojętego rynku nieruchomości.

Wspieramy klientów sektora publicznego i prywatnego w przygotowaniu i realizacji procesu inwestycyjnego, od momentu powstania pierwszej koncepcji architektonicznej do oddania inwestycji do użytku. Obsługujemy podmioty branży deweloperskiej realizujących projekty mieszkaniowe, handlowe, przemysłowe. Pomagamy w stworzeniu oraz w negocjacjach umów zawieranych w procesie inwestycyjno –budowlanym.

Realizujemy kompleksową obsługę w zakresie uporządkowania i regulacji stanów prawnych nieruchomości, począwszy od ustalenia kręgu współwłaścicieli, a w przypadku gdy któryś nie żyje ustalenia kręgu spadkobierców.

 Prowadzimy postepowania sądowe i wieczystoksięgowe, jak również uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Przeprowadzamy wszelkie sprawy związane z ewidencją gruntów i budynków, wpisami do ksiąg wieczystych, hipotekami, a także zaspokajaniem należności z nieruchomości. Udzielamy wsparcia przy stwierdzaniu zasiedzenia, czy wychodzeniu ze współwłasności. We współpracy z wyspecjalizowanymi podmiotami, przeprowadzimy skuteczne dochodzenia mające na celu ustalenie właścicieli bądź współwłaścicieli wskazanych przez Klienta nieruchomości. W ramach kompleksowej obsługi przeprowadzamy negocjacje ze współwłaścicielami nieruchomości w przypadku zamiaru jej nabycia lub zbycia przez Klienta w całości bądź też we wskazanym udziale.

Oferujemy wsparcie prawne w zakresie przygotowania do procesu inwestycyjnego, przeprowadzenia transakcji zbycia praw do nieruchomości, oddania nieruchomości w najem/dzierżawę. Przeprowadzamy audyty prawne nieruchomości przed ich zakupem, analizujemy ryzyka prawne w ramach planowanych przez podmioty inwestycji. Reprezentujemy Klientów w sprawach administracyjnych dotyczących procesu inwestycyjnego, jak również w postępowaniach dotyczących służebności, w tym służebności przesyłu oraz innych praw na nieruchomościach.

Pomagamy naszym Klientom w uzyskaniu godziwego odszkodowania oraz zadośćuczynienia za szkody wyrządzone w wyniku błędu medycznego oraz za krzywdy związane z doznaniem krzywd fizycznych i psychicznych będących następstwem tego zdarzenia. W naszej praktyce najczęściej dochodzimy roszczeń:

 • za śmierć osoby najbliższej wynikającej z błędu medycznego

 • za pogorszenie stanu zdrowia w wyniku udzielania świadczeń zdrowotnych

 • za błędy okołoporodowe (wobec dziecka i matki)

 • za długotrwałe i kosztowne leczenie

Podstawowym obowiązkiem lekarza jest obowiązek wykonywania zawodu zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, wszelkimi dostępnymi metodami i środkami zapobiegania. Działania te winny prowadzić do rozpoznawania i leczenia chorób, a także zapobiegania im w przyszłości. Realizacja tych czynności winna następować z zachowaniem należytej staranności oraz zgodnie z zasadami etyki lekarskiej. Często zdarza się jednak, że działania lub zaniechania lekarza bądź udzielającego świadczeń podmiotu leczniczego prowadzą do zaistnienia błędu medycznego. Dochodzi do tego najczęściej w wyniku:

 • błędnego rozpoznania schorzenia i postawienia błędnej diagnozy

 • zastosowania niewłaściwej bądź przestarzałej metody leczenia, przy prawidłowo postawionej diagnozie

 • zaniedbań technicznych w trakcie leczenia (np. pozostawienia igły w ciele pacjenta)

 • wadliwej organizacji pomocy medycznej, w tym zaniedbań logistycznych

 • braku dostępu do odpowiedniego sprzętu

 • braku wykwalifikowanego personelu w placówce medycznej

Z uwagi na charakter dokonanych działań bądź zaniechań, błędy medyczne kwalifikuje się jako diagnostyczne, terapeutyczne, techniczne lub organizacyjne.

Skutkiem błędu w sztuce medycznej bywa nieumyślne uszkodzenie ciała lub pozbawienie życia pacjenta. Błąd może wynikać zarówno z braku dostatecznych umiejętności lekarza lub z zaniedbań w zakresie leczenia zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej oraz zasadami etyki zawodowej. Dochodząc świadczeń na rzecz pacjentów bądź ich spadkobierców, pomagamy pokonać wszelkie trudności związane z uzyskaniem dokumentacji medycznej, ustaleniem podmiotu odpowiedzialnego za wyrządzoną szkodę oraz skierowaniem roszczenia wynikającego z błędu medycznego przeciwko właściwemu podmiotowi. Nierzadko bowiem pokonanie przeszkód z uzyskaniem właściwych dowodów zaistniałego zdarzenia przekracza możliwości samych pacjentów czy ich rodzin. Natomiast uzyskanie należnych im świadczeń jest jedyną szansą na normalną egzystencję. Dlatego tak ważna jest kompleksowa pomoc w tym zakresie.

Internetowi przestępcy korzystają z wielu serwisów, na których każdego dnia przebywają tysiące potencjalnych ofiar. Bardzo często dość profesjonalnie przygotowują się do działania i atakują na najbardziej znanych portalach czy czatach. Nierzadko zdarza się, że jedna wiadomość może przynieść nawet miliony potencjalnych ofiar. Często zdarza się też, że nie są to niewinne oszustwa, lecz przestępstwa na ogromną skalę. Niekiedy zdarza się, że tego typu wiadomości są pomocne przy instalacji szkodliwych wirusów, za pomocą których przestępcy przejmują konta czy też kradną pieniądze.

Nadal przewidywany jest dalszy wzrost przestępczości komputerowej we wskazywanych dziedzinach, związany z ciągle rosnącą ilością użytkowników Internetu. Ponadto znaczne zagrożenia wynikają z wykorzystywania do przestępczej działalności wirusów, robaków internetowych czy innych szkodliwych programów komputerowych, które bez wiedzy użytkowników mogą się reprodukować i rozprzestrzeniać na inne komputery, powodując niszczenie danych oraz dostęp do informacji poufnych. Zarażone komputery mogą być też wykorzystywane do innych działań przestępczych.

Nasi specjaliści pomogą Państwu dokonać oceny posiadanych urządzeń komputerowych oraz oprogramowania, a także dokonają analizy czy przeprowadzano ewentualne próby ingerencji w Państwa sprzęt komputerowy. Pomogą też zabezpieczyć sprzęt komputerowy oraz znajdujące się na nim dane, przed niepożądaną ingerencją osób trzecich.

Obserwacje są jedną z najefektywniejszych metod pozyskiwania informacji. Nasi detektywi prowadząc obserwacje zawsze działają w sposób profesjonalny oraz w całkowitej dyskrecji. Nigdy nie działamy w pojedynkę – w każdej prowadzonej przez nas obserwacji biorą udział minimum dwie osoby. Daje to gwarancję uzyskania możliwie najlepszych materiałów niezbędnych zleceniodawcy. Klient otrzymuje efekt końcowy naszej pracy w postaci udokumentowanego raportu wraz z materiałem fotograficznym i filmowym. Materiały te mogą zostać wykorzystane jako dowody w postepowaniach sądowych. Pomagamy także zadbać o wartościowe mienie, zapobiegając kradzieży, wykorzystaniu ich niezgodnie z przeznaczeniem czy zniszczeniu. Dokonujemy dyskretnej obserwacji oraz zabezpieczenia i monitoringu rzeczy cennych. W ramach tej usługi możemy wykonać także inne czynności związane ze sprawdzeniem wiarygodności osób, ustaleniami majątkowymi, poszukiwaniem osób i mienia oraz sprawami z pogranicza biznesowo – prywatnego.

Odzyskiwanie danych obejmuje uszkodzenia logiczne (cyfrowe) oraz uszkodzenia fizyczne urządzeń elektronicznych, takie jak: przypadkowe i umyślne skasowanie danych, zalanie nośników, nadpalenia, uszkodzenia spowodowane wstrząsami na skutek uderzenia czy innymi uszkodzeniami. Przywrócenie danych, które zostały usunięte, może mieć miejsce także w przypadku ich certyfikowanego usunięcia. Certyfikowane niszczenie danych odbywa się na kilku poziomach:

 • programowe usuwanie danych
 • mechaniczne niszczenie danych
 • fizyczne niszczenie danych

Analiza danych na przekazanych nam nośnikach ma na celu z jednej strony odzyskanie danych niezbędnych Klientowi, z drugiej zaś dostarczanie elektronicznych środków dowodowych pozwalających m.in. na wykrywanie nadużyć i przestępstw, dokonanych z użyciem komputera, innych urządzeń elektronicznych czy też nośników danych.

Poczucie bezpieczeństwa jest niezwykle istotnym elementem codziennego życia. Ma ono istotne znaczenie zarówno w życiu prywatnym, jak też w prowadzonej działalności. Wiele niebezpieczeństw zakłócających prywatność codziennego życia i pracy jest związanych ze współczesną techniką podsłuchową. W swojej ofercie posiadamy usługę wykrywania urządzeń podsłuchowych, a także lokalizatorów GPS w pojazdach. Wszystkie działania w tym zakresie są prowadzone z uwzględnieniem zagrożenia inwigilacji, a także przy uwzględnieniu interesów (prywatnych i biznesowych) naszych Klientów.

Realizujemy usługi związane z bezpieczeństwem informacji, polegające na następujących działaniach:

 • wykrywaniu i lokalizacja urządzeń podsłuchowych (nieruchomości i ruchomości)
 • analizie urządzeń mobilnych pod kątem instalacji oprogramowania szpiegującego
 • zagłuszaniu urządzeń podsłuchowych
 • analizie bezpieczeństwa zagrożeń obiektów przemysłowych oraz obiektów prywatnych
 • audytu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania
 • projektowania i wykonywania bezpiecznych pomieszczeń do prowadzenia poufnych rozmów

Jeżeli podejrzewasz, że bliska Ci osoba – partner, dziecko ma kłopoty spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych, nieodpowiednim towarzystwem w jakim przebywa, hazardem czy jakiekolwiek innymi zagrożeniami dnia codziennego, możemy Ci pomóc zweryfikować Twoje obawy. 

Pomożemy ochronić bliską Ci osobę, poprzez udzielenie profesjonalnej pomocy. Podejmiemy się dyskretnej obserwacji, przeanalizujemy potencjalne zagrożenia środowiskowe i towarzyskie, pomożemy zorganizować odpowiednie testy oraz profesjonalną pomoc psychologa i innych specjalistów.

W przypadku potwierdzenia występowania zachowań, świadczących o uzależnieniu od jakichkolwiek środków psychoaktywnych, szczególnie istotne jest natychmiastowe rozpoczęcie działań prowadzących do podjęcia leczenia, zwłaszcza w przypadku osób młodych, dla których zmiany wywołane uzależnieniem mogą być nieodwracalne. Zapewniając 100% dyskrecji Agencja pomoże wdrożyć odpowiedni proces leczenia.

Powodzenie każdej sprawy sądowej zależy od posiadania odpowiedniego materiału dowodowego. Jeśli potrzebujesz dowodów w sprawie Bezpieczeństwo rodzinyj, dyskretnie i profesjonalnie przygotowujemy dokumentację fotograficzną oraz audio-wizualną, dotyczącą dowolnej osoby uczestniczącej w procesie.

W zależności od przyczyn rozpadu małżeństwa i potrzeb klienta nasi detektywi ustalą m.in. 

 • plan dnia współmałżonka
 • jego najbliższe otoczenie
 • źródło utrzymania i zarobkowania
 • składniki majątkowe
 • w przypadku zdrady ustalą kochanka oraz inne czynniki, mogące mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy

 

Zebrane materiały mogą również posłużyć jako dowody, w dochodzeniu świadczeń alimentacyjnych na drugiego małżonka lub dzieci, w powierzeniu wykonywani władzy rodzicielskiej lub ustaleniu kontaktów z dzieckiem, jak również w sprawach o podział majątku wspólnego.

W Polsce na każdy 1000 pełnoletnich mężczyzn, 19 stanowią dłużnicy alimentacyjni. Średni dług alimentacyjny wynosi natomiast 44,3 tysięcy zł. Oznacza to najczęściej uciekanie przez dłużników od płacenia alimentów, którego skutkiem są kilkuletnie opóźnienia w tym zakresie. Aby tego typu sytuacje nie miały miejsca, tak ważne jest posiadanie rzetelnej informacji o dłużniku i jego sytuacji majątkowej.

Wychodząc temu naprzeciw oferujemy weryfikację dłużników przez wyspecjalizowany w tym celu zespół detektywów. Odnosi się ona do sprawdzenie majątku dłużnika, źródeł jego dochodu, prowadzonych przedsięwzięć gospodarczych, a także powiązań osobowych mających wpływ na sytuację osobistą i majątkową dłużnika.

Z naszego doświadczenia wynika, że oprócz braku środków finansowych równie częstym powodem niepłacenia zobowiązań alimentacyjnych jest robienie drugiej stronie „na złość”, czy swego rodzaju zemsta po rozpadzie wspólnego pożycia.

W takich przypadkach podejmujemy się mediacji z dłużnikiem oraz podejmujemy wszelkie inne działania zmierzające do tego, aby zobowiązania alimentacyjne trafiały do dzieci. Dobro dzieci jest w tego rodzaju sprawach priorytetem. Naszym celem jest natomiast nakłonienie dłużników do bieżącego regulowania zobowiązań alimentacyjnych.

Oferujemy przeprowadzenie wysoko specjalistycznych badań labolatoryjnych:

 • Badania genetyczne
 • Badania toksykologiczne
 • Narkotyki i alkohol

W chwili obecnego rozwoju gospodarczego i ogromnej konkurencji wśród firm, należy z dużą ostrożnością wybierać partnerów biznesowych. Dlatego też przed podjęciem decyzji o współpracy z kontrahentem, warto sprawdzić jego rzetelność oraz wiarygodność finansową. Aby podjąć najlepsze decyzje dla firmy potrzebne są sprawdzone, rzetelne informacje, które zapewnia nasz wywiad gospodarczy.

Prowadzony przez nas wywiad gospodarczy jest nakierowany na ochronę przedsiębiorstwa przed współpracą z nierzetelnymi lub nieuczciwymi kontrahentami, jak również z podmiotami niewypłacalnymi. Za pomocą odpowiednich narzędzi dyskretnie sprawdzamy wiarygodność przyszłego kontrahenta lub partnera w interesach. Docieramy do istotnych informacji o stanie majątkowym, ewentualnym zadłużeniu oraz dotychczasowej działalności wskazanej osoby. Nasze działania sprawdzające przeprowadzamy także w stosunku do firm, z którymi trwa już współpraca, dzięki czemu bez obaw można kontynuować wspólne przedsięwzięcia.

Z roku na rok ginie bez wieści coraz więcej osób. Zaginięcie człowieka z jego dotychczasowego środowiska pociąga za sobą szereg konsekwencji, również natury prawnej, wywołując jednocześnie pewien stan niepewności co do tego, czy osoba zaginiona pozostaje nadal przy życiu. Moment, w którym dociera do człowieka fakt, że ktoś bliski zaginął – to jedna z najbardziej traumatycznych chwil w życiu każdego człowieka. W takiej sytuacji ważne jest, aby jak najszybciej poznać przyczynę oraz ewentualne skutki zaginięcia, a następnie rozpocząć poszukiwania.

Dokonujemy poszukiwań osób w zakresie:

• zaginięcia
• porwania
• ucieczki z domu
• poszukiwania krewnych
• poszukiwania biologicznych rodziców
• poszukiwania rodzeństwa
• poszukiwania znajomych z lat szkolnych

Kradzież z włamaniem jako typ kwalifikowany kradzieży zwykłej polega na zaborze rzeczy ruchomej celem jej przewłaszczenia dokonany po uprzednim pokonaniu zabezpieczenia ( art. 279 par. 1 kk) do włamania się zaliczane jest przełamanie kodów zabezpieczających np. program komputerowy. Zatem uznaje się , że przełamanie specjalnych zabezpieczeń zainstalowanych na komputerze ( tzw. Pass word) , systemie(sieci) komputerowych stanowi włamanie z artykułu 179 par. 1

Podejmujemy się analizy i sposobu działania sprawcy

Ustalamy taktykę działania sprawców.

Sprawdzamy i zabezpieczamy narzędzia i środki użyte do dokonania przestępstwa.

Na podstawie zebranego materiału tworzymy charakterystykę sprawcy

Oferujemy kompleksową usługę związaną z przeprowadzeniem reportażu w otrzymanych do sprawach detektywistycznych. Każdorazowo materiał zabezpieczamy dokumentacją filmową i fotograficzną. Prowadzący reportaż to osoby na co dzień uczestniczące w życiu publicznym rozwiązujące tzw. zagadki. Na życzenie klienta możliwa jest publikacja reportażu na uzgodnionych wcześniej kanałach.

Nasz zespół przygotowany jest na przeprowadzenie szerokorozumianych opinii/ekspertyz z zakresu wyspecjalizowanych dziedzin mogących jednoznacznie pomóc przy wykonywaniu czynności detektywistycznych czy też prawnych. Dokument sporządzany jest na zlecenie uczestników procesu sądowego. Uważana jest za cenne źródło informacji wpływające na linię obrony, może wpłynąć na jej modyfikację. Może być podstawą do składania wniosków dowodowych. Każda opinia jak i ekspertyza przygotowywana jest w najwyższym stopniu jakości.

 • Medyczne
 • Psychologiczne
 • Psychiatryczne
 • Toksykologiczne
 • Kryminalistyczne

Zajmujemy się pozyskiwaniem i gromadzeniem informacji o dłużnikach, w celu uproszczenia wszczęcia i skutecznego prowadzenia postępowania windykacyjnego. Pomagamy ustalić aktualne miejsce pobytu dłużnika w przypadku, gdy jest ono nieznane oraz gromadzimy wszelkie niezbędne informacje dotyczące jego majątku. Ponadto poszukujemy utraconego majątku oraz oceniamy, jakie działania będą najskuteczniejsze w celu skłonienia dłużnika do dobrowolnej spłaty długu.

W zakresie majątku dłużnika proponujemy następujące ustalenia:

 • wywiad majątkowy
 • bieżące źródła finansowania
 • nieruchomości i fakt ich zbycia z pokrzywdzeniem wierzyciela
 • ruchomości i fakt ich zbycia z pokrzywdzeniem wierzyciela
 • inne prawa majątkowe i fakt ich zbycia z pokrzywdzeniem wierzyciela (udziały, akcje i inne aktywa finansowe)

przekazanie informacji dających podstawy do unieważnienia transakcji pozornych zmierzających do ukrycia majątku.

Zwolnienia lekarskie, zakazy konkurencji,

 

Zatrudniając pracownika trzeba mieć na uwadze fakt, że nierzadko będą mu powierzane poufne informacje i dokumenty firmowe.

Dlatego przed podjęciem decyzji o zatrudnieniu konkretnej osoby, warto jest sprawdzić jej wiarygodność i prawdomówność. Dzięki naszym działaniom sprawdzamy, czy dane podane w CV lub liście motywacyjnym są prawdziwe, śledzimy ścieżkę kariery przyszłego pracownika, jego niekaralność oraz ustalamy, czy pracownik ten nie działa na zlecenie konkurencji.

Inną usługa odnoszącą się do pracowników jest kontrola właściwego wykorzystywania zwolnień lekarskich. Polega ona na pełnej analizie sytuacji odnoszącej się do nieobecności pracowników w pracy. Podczas przeprowadzanego audytu i kontroli, połączonymi z działaniami w terenie, weryfikowana jest zasadność wykorzystywania przez pracowników zwolnień lekarskich. Wykwalifikowany zespół przy zachowaniu najwyższej staranności szczegółowo analizuje, czy w trakcie zwolnienia lekarskiego pracownicy nie podejmują się dodatkowej pracy lub nie wykorzystują zwolnienia lekarskiego w inny, niezgody z jego przeznaczeniem sposób. Weryfikacji, sprawdzeniu i analizie poddawane są wszystkie możliwe scenariusze, w jaki pracownik nieobecny w pracy, mógł wykorzystywać zwolnienia lekarskie.

Konkurencja jest nieodłącznym składnikiem gospodarki rynkowej. Kontrola jej właściwego funkcjonowania, zapewniającego uczciwość obrotu gospodarczego, zapewnia ochronę nie tylko przedsiębiorców, ale też konsumentów i klientów. Natomiast istnienie nieuczciwej konkurencja wymusza powstanie uregulowań prawnych, które stanowią gwarancje właściwego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Aktem takim jest ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2022 r., poz.1233). Jej postanowienia mają na celu zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej. Aby wzmocnić uczciwość obrotu, częstokroć istotne jest` ustalenie czy działania konkurencji są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub zagrażają Państwa interesom. Ważna jest też identyfikacja firmy lub osób, które są odpowiedzialne za naruszanie zasad uczciwej konkurencji, a także dotarcie do niezbędnych informacji i dowodów, które pozwolą na dochodzenie swoich praw w sądzie. Jako przykłady nieuczciwej konkurencji można wskazać:

 • wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa
 • fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług
 • wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług
 • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa
 • nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy
 • naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie
 • utrudnianie dostępu do rynku
 • przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną
 • nieuczciwa lub zakazana reklama
 • organizowanie systemu sprzedaży lawinowej

Jeśli chcą Państwo wykluczyć zagrożenie lub naruszenie interesów Waszej firmy, a także ochronić swoje przedsiębiorstwo przed ewentualnymi kosztami finansowymi wywołanymi nieuczciwą konkurencją, przeprowadzimy dla Państwa analizę ryzyka i przygotujemy materiał dowodowy w sytuacji wykrycia nieprawidłowości.

Elektroniczna ochrona mienia i dostępu do pomieszczeń to w dzisiejszych czasach już standard. Dlatego proponujemy instalację odpowiednich urządzeń i oprogramowania elektronicznej kontroli dostępu, a także wdrożenie procedur organizacyjnych, mających na celu kontrolę oraz identyfikację wejść i wyjść pracowników oraz innych osób korzystających z usług Państwa firmy. Oferowane systemy zapewniają szereg możliwości pozwalających zabezpieczyć bądź ograniczyć dostęp do pomieszczeń określonym osobom, w ściśle sprecyzowanym czasie. Pozwalają też na rejestrację wszystkich niepożądanych zdarzeń, dając cenny materiał w razie konieczności analizy zaistniałej sytuacji.

Proponujemy również instalację monitoringów CCTV, stanowiących systemy przekazywania obrazu i dźwięku w obrębie monitorowanych pomieszczeń. Oferujemy zamknięty system, dający możliwość monitorowania potencjalnie niepokojących zachowań w obrębie chronionej strefy. Sygnał udostępniany jest ściśle określonym osobom. Możliwość zdalnej obserwacji systemu poprzez zewnętrzną agencję ochrony, która w chwili zagrożenia podejmuje odpowiednią interwencję. System daje też możliwość kontroli pracowników ochrony (rejestracja punktów kontrolnych obiektu) oraz obserwację całości zdarzeń za pomocą urządzeń mobilnych.

Jeżeli mają Państwo przypuszczenia że Wasi pracownicy lub partnerzy biznesowi prowadzą nieuczciwe bądź nielojalne działania, nielegalne interesy lub działają na Waszą szkodę, za pomocą prowadzonych prowokacji jesteśmy w stanie to dyskretnie sprawdzić. Efektem tych działań będzie przekazane Wam sprawozdanie, wraz z materiałem audio – wideo, które będzie mogło pomóc w podjęciu odpowiednich decyzji personalnych, a także będzie stanowić dowód w postępowaniu sądowym.

Proces windykacji należności prowadzony jest we współpracy Kancelarii Legal Partners, Agencji detektywistycznej detektyw.pl oraz powołanej do życia przez Kancelarię spółki pod nazwą WIERZYCIEL. Pozwala to na połączenie konwencjonalnych czynności prawnych z działaniami detektywów zbierających materiał odnoszący się do osoby i majątku dłużnika oraz wykwalifikowanych windykatorów, co pozwala na uzyskanie najbardziej efektywnych wyników działań windykacyjnych. Nasze działania windykacyjne prowadzą do odzyskania należności w najkrótszym możliwym okresie. Stosujemy optymalne narzędzia i efektywne strategie dostosowane do kategorii wierzytelności. Do każdej zleconej sprawy podchodzimy w sposób indywidualny, dzięki czemu zapewniamy wszechstronną obsługę, dającą możliwość uzyskania najpełniejszej realizacji zlecenia. Stosujemy również rozwiązania niestandardowe, szczególnie przydatne przy unikaniu spłaty za pomocą tzw. kreatywnej księgowości. W każdym przypadku dokładnie analizujemy wierzytelność i oceniamy realne szansę jej odzyskania, każdorazowo informując o tym Klienta. Dzięki doborowi odpowiednich narzędzi, wdrażamy kompleksowy proces windykacyjny, optymalnie dostosowany do potrzeb Klienta, zachowując przy tym najwyższy poziom bezpieczeństwa i poufności w zakresie rejestrowania, przetwarzania, jak i wykorzystywania informacji.

Realizujemy czynności począwszy od wzywania dłużnika do zapłaty, poprzez prowadzeniem wszelkich działań zmierzających do skłonienia go do dobrowolnej spłaty długu oraz prowadzeniem negocjacji i mediacji co do sposobu i terminu spłaty zobowiązań, a skończywszy na procesach sądowych i będących ich następstwem działaniach zmierzających do wyegzekwowania należności.

Zajmujemy się obsługą wierzytelności na każdym etapie procesu windykacyjnego, zarówno przed rozpoczęciem drogi sądowej (polubownie), jak i z tytułem wykonawczym i po bezskutecznej egzekucji komorniczej. Podejmujemy się również prowadzenia spraw, które były już obsługiwane przez inne podmioty zajmujące się odzyskiwaniem długów. Działamy na terenie całego Kraju i Europy. Wszystkie nasze działania są indywidualnie planowane, a każdy z naszych Klientów ma Opiekuna, który na bieżąco informuje go o przebiegu procesu windykacyjnego. Wszystkie podejmowane przez nas działania wykonywane są zgodnie z zasadą należytej staranności oraz przy zachowaniu najwyższych standardów prawnych oraz etycznych.

Prowadzimy obrót wierzytelnościami – zarówno ich kupno, jak również sprzedaż realizowaną na zlecenie Klienta. Działania w ramach tej fazy postępowania to nie tylko zamieszczenie ofert na wyspecjalizowanych stronach internetowych, ale także wyszukiwanie osób zainteresowanych nabyciem wierzytelności przeciwko określonemu dłużnikowi i kierowanie ofert nabycia wierzytelności do ściśle spersonalizowanego grona odbiorców. Składanie ofert nabycia wierzytelności odbywa się na zasadach wskazanych przez Klienta bądź też w sposób określony samodzielnie przez Spółkę. Zakup wierzytelności jest każdorazowo rozpatrywany indywidualnie i oferta nabycia przez Spółkę wierzytelności jest uzależniona od wyników przeprowadzonych czynności sprawdzających względem dłużnika.

Prowadzimy też obsługę powierzonych przez Klientów do windykacji pakietów wierzytelności. Odbywa się ona w pełnym zakresie, począwszy od postępowania przedsądowego, sądowego, a na windykacji komorniczej oraz prowadzonej przez wyspecjalizowanych windykatorów skończywszy.

Prowadzimy postępowania zmierzające do oddłużenia osób fizycznych, które nie prowadząc działalności gospodarczej, stały się z przyczyn życiowych niewypłacalne. Niewypłacalność to stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać wymagalnych zobowiązań pieniężnych np. nie ma pieniędzy na jednoczesny zakup środków potrzebnych do codziennego życia oraz spłatę pożyczki. Upadłość konsumencka może spowodować oddłużenie niewypłacalnego konsumenta, poprzez umorzenie całości lub części długów, których konsument nie jest w stanie obecnie i nie będzie w stanie w przyszłości spłacić.

Upadłość konsumencka umożliwia więc zwolnienie konsumenta z długów. Prowadzi ona bowiem do umorzenia zobowiązań, które powstały przed dniem ogłoszenia upadłości i nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym lub w wyniku wykonania planu spłaty. Możliwe jest również, w wyjątkowych przypadkach, oddłużenie konsumenta bez wykonania planu spłaty. W konsekwencji ostatecznym efektem postępowania upadłościowego jest całkowite zwolnienie konsumenta z długów. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej, a co za tym idzie oddłużenie danej osoby może nastąpić tylko na jej wniosek. Do złożenia skutecznego wniosku konieczne jest spełnienie szeregu warunków. Od tego jak zostanie przygotowany wniosek, zależy więc w dużej mierze skuteczność całego postępowania. Spółka podejmuje się sporządzenia wniosku upadłościowego oraz we współpracy reprezentuje Klientów w całym procesie postępowania upadłościowego.

Posiadanie udziałów w nieruchomościach, w szczególności gdy są one bardzo rozdrobnione, nierzadko nie przynosi żadnej korzyści współwłaścicielowi. Często są to udziały w kamienicach czy gruntach, które były przedmiotem spadkobrania, a nierzadko szeregu spadkobrań. Spółka oferuje możliwość nabywania takich udziałów w oparciu o każdorazową indywidualną negocjację ceny. Spółka prowadzi we współpracy regulację stanów prawnych nieruchomości oraz przeprowadza proces zbycia udziału. W przypadku zaś, gdy Spółka nie jest zainteresowana nabyciem udziału, oferuje możliwość poszukiwania jego nabywcy. Spółka w ramach prowadzonej działalności oferuje możliwość przeprowadzenia postępowania zmierzającego do rozliczenia istniejącego zadłużenia w zamian za przeniesienie własności udziału w nieruchomości.

Jedną z form działalności Spółki jest zarządzanie nieruchomościami trudnymi, nie przynoszącymi zysku, a niejednokrotnie przynoszącymi stratę. Spółka dysponuje potencjałem kadrowym prowadzącym zarząd nieruchomościami. W ramach sprawowanego zarządu prowadzimy postępowania eksmisyjne oraz postępowania zmierzające do dochodzenia należności. W przypadku niemożności wyegzekwowania należności od osób przeznaczonych do eksmisji, a posiadających prawo do lokalu socjalnego, dochodzimy odszkodowań za nieprzyznanie lokalu socjalnego od gminy. W przypadku trudnych najemców, przy braku możliwości otrzymania lokalu socjalnego prowadzimy eksmisje do hotelu robotniczego bądź noclegowni.

W zakresie systemów alarmowych są to nowoczesne przewodowe i bezprzewodowe centrale największego polskiego producenta, firmy SATEL, który wyposaża kompleksowo w swoje produkty. W naszych instalacjach swoje miejsce znajdują sygnalizatory ich produkcji, detektory ruchu, dymu, gazu, zalania wodą, wibracji, styki magnetyczne, a także estetyczne poliwęglanowe obudowy. Za pośrednictwem modułów firmy Satel również realizujemy powiadomienia o sytuacjach alarmowych zarówno poprzez sieć Internet na dedykowane oprogramowanie zainstalowane na urządzeniach mobilnych jak i poprzez  wysyłanie komunikatów SMS na zaprogramowane numery telefonów  komórkowych .Ponadto systemy te w większości sytuacji podłączamy do urządzeń monitorujących wiodących na rynku firm ochrony mienia. W oparciu wybrane linie central tego producenta ( Integra, Versa ), możemy również rozszerzać funkcjonalność systemu o zarządzanie automatyką domową.

Dla potrzeb szerszego zintegrowania systemów automatyki budynkowej w domach jednorodzinnych proponujemy urządzenia marki Fibaro.

Często są modułowym rozwinięciem ochrony systemami alarmowymi. Dzięki możliwościom, jakie oferują centrale SATELa, można skutecznie sterować dostępem do różnych stref w obiekcie poprzez wykorzystanie zarówno urządzeń zintegrowanych (np. szyfratorów z wbudowanymi czytnikami KD), jaki i urządzeń niezależnych. Co ważne – nie potrzeba kolejnej jednostki sterującej – z powodzeniem zastępuje je centrala alarmowa. 

Dla bardziej rozbudowanych obiektów z rozproszonymi lokalizacjami stosujemy rozwiązania firmy Green ACS.

W tej dziedzinie w ostatnich latach nastąpiła prawdziwa rewolucja. Stare systemy telewizji dozorowej o niskich rozdzielczościach zastąpiły ich cyfrowe odpowiedniki, które gwarantują absolutnie nową jakość w podglądzie wizyjnym. Współczesne kamery przemysłowe zapisują obraz w rozdzielczościach nawet przekraczających 12 megapixeli, a rejestratory gwarantują zarówno płynność obrazu, jak i miejsce na obszerne cyfrowe archiwa. Nowoczesny system monitoringu wizyjnego, dzięki szerokopasmowemu dostępowi do internetu, umożliwia stały nadzór nad swoim mieniem (dom, firma) praktycznie z każdego zakątka świata i to przy wykorzystaniu ekranu telefonu komórkowego.

Na prawdziwych gigantów, oferujących najnowocześniejszy monitoring wizyjny, wyrosły w ostatnich latach wielkie kompanie z Dalekiego Wschodu, które dominują na polskim rynku: DAHUA i HIKVISION. Inni nie pozostają daleko w tyle za nimi. Rywalizując między sobą, podnoszą stale poziom oferowanych produktów, dzięki czemu my możemy zaproponować odbiorcom finalnym rozwiązania na miarę XXI wieku. Takie natomiast możliwości, jakie daje nam rozwiązanie serwerowe CCTV  firmy Qognify, pozwalają podołać zadaniom ochrony w bardziej złożonych obiektach, gdzie wymagana jest również integracja międzysystemowa.

Dla wielu firm są obowiązkiem. Konieczność ich instalacji regulują krajowe przepisy bezpieczeństwa pożarowego. Każda przestrzeń narażona jest na zaprószenie ognia, zwłaszcza ta o charakterze przemysłowym. Z pomocą w detekcji i szybkim reagowaniu przychodzą kompletne, wyspecjalizowane systemy takich firm, jak ARITECH, SIEMENS, POLON-ALFA. Ich centrale gwarantują skuteczne wykrycie ognia i poinformowanie o zagrożeniu. W gamie urządzeń jest wszystko, co niezbędne: centrale, czujniki (dymu, temperatury,), ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP), sygnalizatory, klapy oddymiające i wiele innych.

Zadaniem centrali jest zlokalizowanie źródła pożaru i przekazanie informacji o nim poprzez dźwiękowy system ostrzegawczy, (DSO) osobom przebywającym w zagrożonej strefie . Systemy DSO nadają komunikaty ewakuacyjne a moduły systemu SSP włączają instalacje oddymiające i wentylacyjne, zamykają strefy z ogniem, sterując automatyką drzwi i kurtyn. Wszystko odbywa się zgodnie z wcześniej opracowanymi i zaprogramowanymi scenariuszami pożarowymi.

Nie zwlekaj

czas ucieka

Informacja

zachowaj wszelkie informacje

Oszczedzaj

czas o pieniądze

Najważniejszy dla nas jest klient

nie zwlekaj skontaktuj się już teraz