NIERUCHOMOŚCI

Realizujemy kompleksową obsługę w zakresie uporządkowania i regulacji stanów prawnych nieruchomości, począwszy od ustalenia kręgu współwłaścicieli, a w przypadku gdy któryś nie żyje ustalenia kręgu spadkobierców.

 Prowadzimy postepowania sądowe i wieczystoksięgowe, jak również uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Przeprowadzamy wszelkie sprawy związane z ewidencją gruntów i budynków, wpisami do ksiąg wieczystych, hipotekami, a także zaspokajaniem należności z nieruchomości. Udzielamy wsparcia przy stwierdzaniu zasiedzenia, czy wychodzeniu ze współwłasności. We współpracy z wyspecjalizowanymi podmiotami, przeprowadzimy skuteczne dochodzenia mające na celu ustalenie właścicieli bądź współwłaścicieli wskazanych przez Klienta nieruchomości. W ramach kompleksowej obsługi przeprowadzamy negocjacje ze współwłaścicielami nieruchomości w przypadku zamiaru jej nabycia lub zbycia przez Klienta w całości bądź też we wskazanym udziale.

Oferujemy wsparcie prawne w zakresie przygotowania do procesu inwestycyjnego, przeprowadzenia transakcji zbycia praw do nieruchomości, oddania nieruchomości w najem/dzierżawę. Przeprowadzamy audyty prawne nieruchomości przed ich zakupem, analizujemy ryzyka prawne w ramach planowanych przez podmioty inwestycji. Reprezentujemy Klientów w sprawach administracyjnych dotyczących procesu inwestycyjnego, jak również w postępowaniach dotyczących służebności, w tym służebności przesyłu oraz innych praw na nieruchomościach.

Posiadanie udziałów w nieruchomościach, w szczególności gdy są one bardzo rozdrobnione, nierzadko nie przynosi żadnej korzyści współwłaścicielowi. Często są to udziały w kamienicach czy gruntach, które były przedmiotem spadkobrania, a nierzadko szeregu spadkobrań. Spółka oferuje możliwość nabywania takich udziałów w oparciu o każdorazową indywidualną negocjację ceny. Spółka prowadzi we współpracy regulację stanów prawnych nieruchomości oraz przeprowadza proces zbycia udziału. W przypadku zaś, gdy Spółka nie jest zainteresowana nabyciem udziału, oferuje możliwość poszukiwania jego nabywcy. Spółka w ramach prowadzonej działalności oferuje możliwość przeprowadzenia postępowania zmierzającego do rozliczenia istniejącego zadłużenia w zamian za przeniesienie własności udziału w nieruchomości.

Jedną z form działalności Spółki jest zarządzanie nieruchomościami trudnymi, nie przynoszącymi zysku, a niejednokrotnie przynoszącymi stratę. Spółka dysponuje potencjałem kadrowym prowadzącym zarząd nieruchomościami. W ramach sprawowanego zarządu prowadzimy postępowania eksmisyjne oraz postępowania zmierzające do dochodzenia należności. W przypadku niemożności wyegzekwowania należności od osób przeznaczonych do eksmisji, a posiadających prawo do lokalu socjalnego, dochodzimy odszkodowań za nieprzyznanie lokalu socjalnego od gminy. W przypadku trudnych najemców, przy braku możliwości otrzymania lokalu socjalnego prowadzimy eksmisje do hotelu robotniczego bądź noclegowni.

Wspieramy klientów sektora publicznego i prywatnego w przygotowaniu i realizacji procesu inwestycyjnego, od momentu powstania pierwszej koncepcji architektonicznej do oddania inwestycji do użytku. Obsługujemy podmioty branży deweloperskiej realizujących projekty mieszkaniowe, handlowe, przemysłowe. Pomagamy w stworzeniu oraz w negocjacjach umów zawieranych w procesie inwestycyjno –budowlanym.

Nie zwlekaj

czas ucieka

Informacja

zachowaj wszelkie informacje

Oszczędzaj

czas to pieniądz

Najważniejszy dla nas jest Klient

nie zwlekaj skontaktuj się już teraz