OBSŁUGA PRAWNA

Oferta dla przedsiębiorców

Świadczymy pomoc prawną związaną z obsługą korporacyjną spółek prawa handlowego, ich organów, wspólników oraz akcjonariuszy. Prowadzimy również obsługę prawną stowarzyszeń oraz fundacji. Realizujemy bieżącą obsługę prawną wskazanych podmiotów gospodarczych na każdym etapie ich tworzenia i funkcjonowania.

Poznając potrzeby naszych Klientów, oferujemy im doradztwo przy wyborze optymalnego rodzaju spółki, zgodnej ze specyfiką danej branży i zgłaszanymi potrzebami. Doradzamy przy tworzeniu oraz zmianach umowy spółki lub statutu oraz zbyciu lub nabyciu udziałów oraz akcji spółki. Oferujemy obsługę zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz udział w posiedzeniach zarządów oraz rad nadzorczych.

Świadczymy także pomoc prawną w zakresie rozwiązania i likwidacji spółek prawa handlowego, a także innych podmiotów gospodarczych oraz zakończenia spraw związanych z ich funkcjonowaniem. Doradzamy w sytuacjach spornych, prowadzimy w imieniu naszych Klientów postępowania polubowne, a także procesy sądowe, reprezentując ich przed sądami wszystkich instancji.

Dokonujemy wszelkich zmian w zakresie przekształcenia, połączenia i przejęcia podmiotów gospodarczych. Przekształcamy jednoosobowych przedsiębiorców w spółki kapitałową, co stanowi dogodny sposób zmiany formy działalności gospodarczej, która ze względu na swój rozwój i rozmiary wymaga przejścia na bardziej złożoną formę prowadzenia działalności. Zmiana ta umożliwia zminimalizowanie ryzyka prowadzonych zamierzeń gospodarczych, a także jest dogodna w przypadku zamiaru sprzedaży biznesu. Korzyści płynące z tej procedury to przede wszystkim rozdzielenie majątku przedsiębiorcy od majątku spółki i tym samym ograniczenie osobistej odpowiedzialności osoby realizującej zamierzenia gospodarcze. Po przekształceniu to sama spółka będzie odpowiadać za swoje zobowiązania, a nadto stanie się podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem.

Kancelaria prowadzi przekształcenia oraz połączenia spółek prawa handlowego, mające często za cel powstanie silniejszego podmiotu, mogącego jeszcze lepiej rywalizować ze stale rozwijającą się konkurencją. Równie często przekształcenie odnosi się do spółek osobowych, których przekształcenia w spółki kapitałowe jest nakierowane najczęściej na zamiar sprzedaży już funkcjonującego biznesu.

Znaczny udział w zmianach podmiotowych mają też również procesy związane ze sprzedażą i przejmowaniem funkcjonujących spółek, stanowiących nierzadko rozwinięte i dobrze prosperujące biznesy. W ostatnim czasie szczególne ożywienie nastąpiło w branży medycznej, gdzie każdego dnia funkcjonujące od lat podmioty lecznicze zmieniają swoich właścicieli. Kancelaria z powodzeniem doprowadziła do przekształceń ponad dwustu podmiotów w branży medycznej, z których część z nich stanowiła przedmiot dalszej sprzedaży i prowadzenia przez nowych nabywców. Prowadzone przekształcenia odnosiły się również do branży transportowej i spółek ze szeroko pojętego rynku nieruchomości.

Życie składa się z zawieranych każdego dnia umów cywilnoprawnych, z których nierzadko nie zdajemy sobie nawet sprawy. Gdy idziemy do sklepu zawieramy umowę sprzedaży, gdy idziemy do fryzjera zlecany wykonanie dzieła, a gdy korzystamy z roweru miejskiego płacąc za to określoną kwotę, dochodzi do jego najmu. Z tymi prostymi stosunkami cywilnoprawnymi każdy z nas sam sobie doskonale radzi. Istnieją jednak sprawy znacznie wyższej wagi, z którymi nie jesteśmy w stanie sobie poradzić bez pomocy specjalisty.

Radcowie prawni działający w ramach Agencji www.detektyw.pl to cywiliści z wieloletnim doświadczeniem. W swojej karierze prowadzili całe spektrum spraw, w tym również o wysokim stopniu skomplikowanie i dużych wartościach przedmiotu sporu. Uzyskiwali przy tym korzystne dla Klientów wyroki, które można by określić mianem precedensowych, zapewniając zawsze wysoki poziom merytoryczny oraz profesjonalne podejście do każdego zlecenia.

W sprawach z zakresu prawa cywilnego prowadzimy obsługę prawną zarówno podmiotów gospodarczych, jak też klientów indywidualnych. Udzielamy naszym Klientom pomocy prawnej we wszystkich istotnych dla nich sprawach. Zapewniamy też reprezentację Klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, przed wszelkimi sądami polubownymi i arbitrażowymi, a także przed Sądem Najwyższym.

Świadczymy swoje usługi w szczególności poprzez:

 • udzielanie porad prawnych
 • sporządzanie oraz opiniowanie umów cywilnoprawnych
 • prowadzenie spraw sądowych, w tym również przez zastępstwo procesowe osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych przed sądami
 • doradztwo prawne w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego, w tym w szczególności dochodzenie roszczeń z zakresu prawa rzeczowego, w tym własności i innych praw rzeczowych, w sprawach dotyczących problematyki naruszenia posiadania, zniesienia współwłasności, zasiedzenia oraz zagadnień związanych z ustanawianiem służebności gruntowych i osobistych oraz roszczeń z tym związanych
 • świadczenie pomocy prawnej z dziedziny prawa spadkowego, w szczególności dotyczące postępowań sądowych o stwierdzenie nabycia spadku, działu spadku, roszczeń o zachowek
 • doradztwo prawne z zakresu roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynów niedozwolonych, niewykonania, bądź też nienależytego wykonania umowy,
 • reprezentowanie poszkodowanych przed zakładami ubezpieczeń
 • konstruowanie pism procesowych, w szczególności pozwów oraz środków zaskarżenia, we wszelkich zleconych nam sprawach
 • sporządzanie opinii prawnych w sprawach, w których zlecono nam udzielenie odpowiedzi na sformułowane przez Klientów pytania
 • obsługę klientów online

Reprezentujemy naszych Klientów między innymi w sprawach z zakresu:

 • prawa cywilnego
  • o zapłatę
  • o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
  • o ochronę dóbr osobistych
  • o ochronę własności i naruszenie posiadania
  • o zasiedzenie nieruchomości
  • o uwłaszczenie nieruchomości
  • o ustanowienie służebności, w tym również służebności drogi koniecznej oraz służebności przesyłu (słupy energetyczne)
  • o zniesienie współwłasności
  • o wydanie lokalu mieszkalnego lub użytkowego (eksmisja)
  • o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy
  • z zakresie postępowania wieczystoksięgowego
  • z zakresu kredytów bankowych udzielanych we Frankach Szwajcarskich (tzw. sprawy Frankowe)
 • prawa rodzinnego
  • o rozwód i separację
  • o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa
  • o alimenty
  • o ustalenie kontaktów z dziećmi,
  • o ustalenie władzy rodzicielskiej
  • o ustalenie ojcostwa
  • o przysposobienie
 • prawa spadkowego
  • o stwierdzenia nabycia spadku oraz dział spadku
  • o zachowek
  • o odrzucenie spadku oraz o przywrócenie terminu do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku

Prawo cywilne to bardzo szeroki zakres, obejmujący zarówno sprawy wskazane wyżej, jak też niezwykłe bogactwo sytuacji życiowych odnoszących się do prawa zobowiązań i prawa rzeczowego. Do każdej ze spraw, którą zechcesz na powierzyć, podejdziemy z najwyższą uwagą, delegując prawników specjalizujących się w dziedzinie, której ona dotyczy.

Sprawdź nas, przekazując nam swoją sprawę do prowadzenia.

Nie zwlekaj

czas ucieka

Informacja

zachowaj wszelkie informacje

Oszczędzaj

czas to pieniądz

Najważniejszy dla nas jest Klient

nie zwlekaj skontaktuj się już teraz