OBSŁUGA PRAWNA

Oferta dla osób indywidualnych​

Pomagamy naszym Klientom w uzyskaniu godziwego odszkodowania oraz zadośćuczynienia za szkody wyrządzone w wyniku błędu medycznego oraz za krzywdy związane z doznaniem krzywd fizycznych i psychicznych będących następstwem tego zdarzenia. W naszej praktyce najczęściej dochodzimy roszczeń:

 • za śmierć osoby najbliższej wynikającej z błędu medycznego

 • za pogorszenie stanu zdrowia w wyniku udzielania świadczeń zdrowotnych

 • za błędy okołoporodowe (wobec dziecka i matki)

 • za długotrwałe i kosztowne leczenie

Podstawowym obowiązkiem lekarza jest obowiązek wykonywania zawodu zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, wszelkimi dostępnymi metodami i środkami zapobiegania. Działania te winny prowadzić do rozpoznawania i leczenia chorób, a także zapobiegania im w przyszłości. Realizacja tych czynności winna następować z zachowaniem należytej staranności oraz zgodnie z zasadami etyki lekarskiej. Często zdarza się jednak, że działania lub zaniechania lekarza bądź udzielającego świadczeń podmiotu leczniczego prowadzą do zaistnienia błędu medycznego. Dochodzi do tego najczęściej w wyniku:

 • błędnego rozpoznania schorzenia i postawienia błędnej diagnozy

 • zastosowania niewłaściwej bądź przestarzałej metody leczenia, przy prawidłowo postawionej diagnozie

 • zaniedbań technicznych w trakcie leczenia (np. pozostawienia igły w ciele pacjenta)

 • wadliwej organizacji pomocy medycznej, w tym zaniedbań logistycznych

 • braku dostępu do odpowiedniego sprzętu

 • braku wykwalifikowanego personelu w placówce medycznej

Z uwagi na charakter dokonanych działań bądź zaniechań, błędy medyczne kwalifikuje się jako diagnostyczne, terapeutyczne, techniczne lub organizacyjne.

Skutkiem błędu w sztuce medycznej bywa nieumyślne uszkodzenie ciała lub pozbawienie życia pacjenta. Błąd może wynikać zarówno z braku dostatecznych umiejętności lekarza lub z zaniedbań w zakresie leczenia zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej oraz zasadami etyki zawodowej. Dochodząc świadczeń na rzecz pacjentów bądź ich spadkobierców, pomagamy pokonać wszelkie trudności związane z uzyskaniem dokumentacji medycznej, ustaleniem podmiotu odpowiedzialnego za wyrządzoną szkodę oraz skierowaniem roszczenia wynikającego z błędu medycznego przeciwko właściwemu podmiotowi. Nierzadko bowiem pokonanie przeszkód z uzyskaniem właściwych dowodów zaistniałego zdarzenia przekracza możliwości samych pacjentów czy ich rodzin. Natomiast uzyskanie należnych im świadczeń jest jedyną szansą na normalną egzystencję. Dlatego tak ważna jest kompleksowa pomoc w tym zakresie.

Powodzenie każdej sprawy sądowej zależy od posiadania odpowiedniego materiału dowodowego. Jeśli potrzebujesz dowodów w sprawie Bezpieczeństwo rodzinyj, dyskretnie i profesjonalnie przygotowujemy dokumentację fotograficzną oraz audio-wizualną, dotyczącą dowolnej osoby uczestniczącej w procesie.

W zależności od przyczyn rozpadu małżeństwa i potrzeb klienta nasi detektywi ustalą m.in. 

 • plan dnia współmałżonka
 • jego najbliższe otoczenie
 • źródło utrzymania i zarobkowania
 • składniki majątkowe
 • w przypadku zdrady ustalą kochanka oraz inne czynniki, mogące mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy

 

Zebrane materiały mogą również posłużyć jako dowody, w dochodzeniu świadczeń alimentacyjnych na drugiego małżonka lub dzieci, w powierzeniu wykonywani władzy rodzicielskiej lub ustaleniu kontaktów z dzieckiem, jak również w sprawach o podział majątku wspólnego.

W Polsce na każdy 1000 pełnoletnich mężczyzn, 19 stanowią dłużnicy alimentacyjni. Średni dług alimentacyjny wynosi natomiast 44,3 tysięcy zł. Oznacza to najczęściej uciekanie przez dłużników od płacenia alimentów, którego skutkiem są kilkuletnie opóźnienia w tym zakresie. Aby tego typu sytuacje nie miały miejsca, tak ważne jest posiadanie rzetelnej informacji o dłużniku i jego sytuacji majątkowej.

Wychodząc temu naprzeciw oferujemy weryfikację dłużników przez wyspecjalizowany w tym celu zespół detektywów. Odnosi się ona do sprawdzenie majątku dłużnika, źródeł jego dochodu, prowadzonych przedsięwzięć gospodarczych, a także powiązań osobowych mających wpływ na sytuację osobistą i majątkową dłużnika.

Z naszego doświadczenia wynika, że oprócz braku środków finansowych równie częstym powodem niepłacenia zobowiązań alimentacyjnych jest robienie drugiej stronie „na złość”, czy swego rodzaju zemsta po rozpadzie wspólnego pożycia.

W takich przypadkach podejmujemy się mediacji z dłużnikiem oraz podejmujemy wszelkie inne działania zmierzające do tego, aby zobowiązania alimentacyjne trafiały do dzieci. Dobro dzieci jest w tego rodzaju sprawach priorytetem. Naszym celem jest natomiast nakłonienie dłużników do bieżącego regulowania zobowiązań alimentacyjnych.

Prowadzimy postępowania zmierzające do oddłużenia osób fizycznych, które nie prowadząc działalności gospodarczej, stały się z przyczyn życiowych niewypłacalne. Niewypłacalność to stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać wymagalnych zobowiązań pieniężnych np. nie ma pieniędzy na jednoczesny zakup środków potrzebnych do codziennego życia oraz spłatę pożyczki. Upadłość konsumencka może spowodować oddłużenie niewypłacalnego konsumenta, poprzez umorzenie całości lub części długów, których konsument nie jest w stanie obecnie i nie będzie w stanie w przyszłości spłacić.

Upadłość konsumencka umożliwia więc zwolnienie konsumenta z długów. Prowadzi ona bowiem do umorzenia zobowiązań, które powstały przed dniem ogłoszenia upadłości i nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym lub w wyniku wykonania planu spłaty. Możliwe jest również, w wyjątkowych przypadkach, oddłużenie konsumenta bez wykonania planu spłaty. W konsekwencji ostatecznym efektem postępowania upadłościowego jest całkowite zwolnienie konsumenta z długów. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej, a co za tym idzie oddłużenie danej osoby może nastąpić tylko na jej wniosek. Do złożenia skutecznego wniosku konieczne jest spełnienie szeregu warunków. Od tego jak zostanie przygotowany wniosek, zależy więc w dużej mierze skuteczność całego postępowania. Spółka podejmuje się sporządzenia wniosku upadłościowego oraz we współpracy reprezentuje Klientów w całym procesie postępowania upadłościowego.

Oferta dla przedsiębiorców

Świadczymy pomoc prawną związaną z obsługą korporacyjną spółek prawa handlowego, ich organów, wspólników oraz akcjonariuszy. Prowadzimy również obsługę prawną stowarzyszeń oraz fundacji. Realizujemy bieżącą obsługę prawną wskazanych podmiotów gospodarczych na każdym etapie ich tworzenia i funkcjonowania.

Poznając potrzeby naszych Klientów, oferujemy im doradztwo przy wyborze optymalnego rodzaju spółki, zgodnej ze specyfiką danej branży i zgłaszanymi potrzebami. Doradzamy przy tworzeniu oraz zmianach umowy spółki lub statutu oraz zbyciu lub nabyciu udziałów oraz akcji spółki. Oferujemy obsługę zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz udział w posiedzeniach zarządów oraz rad nadzorczych.

Świadczymy także pomoc prawną w zakresie rozwiązania i likwidacji spółek prawa handlowego, a także innych podmiotów gospodarczych oraz zakończenia spraw związanych z ich funkcjonowaniem. Doradzamy w sytuacjach spornych, prowadzimy w imieniu naszych Klientów postępowania polubowne, a także procesy sądowe, reprezentując ich przed sądami wszystkich instancji.

Dokonujemy wszelkich zmian w zakresie przekształcenia, połączenia i przejęcia podmiotów gospodarczych. Przekształcamy jednoosobowych przedsiębiorców w spółki kapitałową, co stanowi dogodny sposób zmiany formy działalności gospodarczej, która ze względu na swój rozwój i rozmiary wymaga przejścia na bardziej złożoną formę prowadzenia działalności. Zmiana ta umożliwia zminimalizowanie ryzyka prowadzonych zamierzeń gospodarczych, a także jest dogodna w przypadku zamiaru sprzedaży biznesu. Korzyści płynące z tej procedury to przede wszystkim rozdzielenie majątku przedsiębiorcy od majątku spółki i tym samym ograniczenie osobistej odpowiedzialności osoby realizującej zamierzenia gospodarcze. Po przekształceniu to sama spółka będzie odpowiadać za swoje zobowiązania, a nadto stanie się podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem.

Kancelaria prowadzi przekształcenia oraz połączenia spółek prawa handlowego, mające często za cel powstanie silniejszego podmiotu, mogącego jeszcze lepiej rywalizować ze stale rozwijającą się konkurencją. Równie często przekształcenie odnosi się do spółek osobowych, których przekształcenia w spółki kapitałowe jest nakierowane najczęściej na zamiar sprzedaży już funkcjonującego biznesu.

Znaczny udział w zmianach podmiotowych mają też również procesy związane ze sprzedażą i przejmowaniem funkcjonujących spółek, stanowiących nierzadko rozwinięte i dobrze prosperujące biznesy. W ostatnim czasie szczególne ożywienie nastąpiło w branży medycznej, gdzie każdego dnia funkcjonujące od lat podmioty lecznicze zmieniają swoich właścicieli. Kancelaria z powodzeniem doprowadziła do przekształceń ponad dwustu podmiotów w branży medycznej, z których część z nich stanowiła przedmiot dalszej sprzedaży i prowadzenia przez nowych nabywców. Prowadzone przekształcenia odnosiły się również do branży transportowej i spółek ze szeroko pojętego rynku nieruchomości.

Życie składa się z zawieranych każdego dnia umów cywilnoprawnych, z których nierzadko nie zdajemy sobie nawet sprawy. Gdy idziemy do sklepu zawieramy umowę sprzedaży, gdy idziemy do fryzjera zlecany wykonanie dzieła, a gdy korzystamy z roweru miejskiego płacąc za to określoną kwotę, dochodzi do jego najmu. Z tymi prostymi stosunkami cywilnoprawnymi każdy z nas sam sobie doskonale radzi. Istnieją jednak sprawy znacznie wyższej wagi, z którymi nie jesteśmy w stanie sobie poradzić bez pomocy specjalisty.

Radcowie prawni działający w ramach Agencji www.detektyw.pl to cywiliści z wieloletnim doświadczeniem. W swojej karierze prowadzili całe spektrum spraw, w tym również o wysokim stopniu skomplikowanie i dużych wartościach przedmiotu sporu. Uzyskiwali przy tym korzystne dla Klientów wyroki, które można by określić mianem precedensowych, zapewniając zawsze wysoki poziom merytoryczny oraz profesjonalne podejście do każdego zlecenia.

W sprawach z zakresu prawa cywilnego prowadzimy obsługę prawną zarówno podmiotów gospodarczych, jak też klientów indywidualnych. Udzielamy naszym Klientom pomocy prawnej we wszystkich istotnych dla nich sprawach. Zapewniamy też reprezentację Klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, przed wszelkimi sądami polubownymi i arbitrażowymi, a także przed Sądem Najwyższym.

Świadczymy swoje usługi w szczególności poprzez:

 • udzielanie porad prawnych
 • sporządzanie oraz opiniowanie umów cywilnoprawnych
 • prowadzenie spraw sądowych, w tym również przez zastępstwo procesowe osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych przed sądami
 • doradztwo prawne w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego, w tym w szczególności dochodzenie roszczeń z zakresu prawa rzeczowego, w tym własności i innych praw rzeczowych, w sprawach dotyczących problematyki naruszenia posiadania, zniesienia współwłasności, zasiedzenia oraz zagadnień związanych z ustanawianiem służebności gruntowych i osobistych oraz roszczeń z tym związanych
 • świadczenie pomocy prawnej z dziedziny prawa spadkowego, w szczególności dotyczące postępowań sądowych o stwierdzenie nabycia spadku, działu spadku, roszczeń o zachowek
 • doradztwo prawne z zakresu roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynów niedozwolonych, niewykonania, bądź też nienależytego wykonania umowy,
 • reprezentowanie poszkodowanych przed zakładami ubezpieczeń
 • konstruowanie pism procesowych, w szczególności pozwów oraz środków zaskarżenia, we wszelkich zleconych nam sprawach
 • sporządzanie opinii prawnych w sprawach, w których zlecono nam udzielenie odpowiedzi na sformułowane przez Klientów pytania
 • obsługę klientów online

Reprezentujemy naszych Klientów między innymi w sprawach z zakresu:

 • prawa cywilnego
  • o zapłatę
  • o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
  • o ochronę dóbr osobistych
  • o ochronę własności i naruszenie posiadania
  • o zasiedzenie nieruchomości
  • o uwłaszczenie nieruchomości
  • o ustanowienie służebności, w tym również służebności drogi koniecznej oraz służebności przesyłu (słupy energetyczne)
  • o zniesienie współwłasności
  • o wydanie lokalu mieszkalnego lub użytkowego (eksmisja)
  • o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy
  • z zakresie postępowania wieczystoksięgowego
  • z zakresu kredytów bankowych udzielanych we Frankach Szwajcarskich (tzw. sprawy Frankowe)
 • prawa rodzinnego
  • o rozwód i separację
  • o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa
  • o alimenty
  • o ustalenie kontaktów z dziećmi,
  • o ustalenie władzy rodzicielskiej
  • o ustalenie ojcostwa
  • o przysposobienie
 • prawa spadkowego
  • o stwierdzenia nabycia spadku oraz dział spadku
  • o zachowek
  • o odrzucenie spadku oraz o przywrócenie terminu do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku

Prawo cywilne to bardzo szeroki zakres, obejmujący zarówno sprawy wskazane wyżej, jak też niezwykłe bogactwo sytuacji życiowych odnoszących się do prawa zobowiązań i prawa rzeczowego. Do każdej ze spraw, którą zechcesz na powierzyć, podejdziemy z najwyższą uwagą, delegując prawników specjalizujących się w dziedzinie, której ona dotyczy.

Sprawdź nas, przekazując nam swoją sprawę do prowadzenia.

Nie zwlekaj

czas ucieka

Informacja

zachowaj wszelkie informacje

Oszczędzaj

czas to pieniądz

Najważniejszy dla nas jest Klient

nie zwlekaj skontaktuj się już teraz