Infolinia 24h +48 530 997 130
 
SZKOLENIA

Licencja detektywa

Szkolenie niezbędne do uzyskania licencji detektywa

21 MARCA 2020r - NAJBLIŻSZE WOLNE TERMINY

szkolenie odbywa sie przez kolejne trzy wekeendy tj. 21 - 22 marca/ 28 - 29 marca i 4 - 5 kwietnia 2020 roku

Zgłoszenia uczestników przyjmowane są drogą mailową na adres:

 szkolenia@detektyw.pl

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o wydanie licencji detektywa może ubiegać się osoba, która:

 1. posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub przysługuje jej, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, prawo do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. ukończyła 21 lat,
 3. posiada wykształcenie co najmniej średnie,
 4. ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 6. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie, w okresie ostatnich 5 lat,
 8. posiada zdolność psychiczną do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim,
 9. posiada pozytywną opinię komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych informacji przez Policję albo – w przypadku obywatela innego państwa – przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji państwa, właściwego ze względu na miejsce jej zamieszkania,
 10. legitymuje się dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

Licencję detektywa wydaje w drodze decyzji administracyjnej komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o jej wydanie, a w przypadku osoby niemającej miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – Komendant Stołeczny Policji.

Osoba ubiegająca się o wydanie licencji detektywa składa wniosek w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235), doręczanego środkami komunikacji elektronicznej do:

 • właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania komendanta wojewódzkiego Policji albo
 • Komendanta Stołecznego Policji – w przypadku nieposiadania miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, adres oraz podpis osoby ubiegającej się o wydanie licencji.

Osoba ubiegająca się o wydanie licencji detektywa do wniosku powinna dołączyć:

 1. pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,
 2. pisemne oświadczenie, iż nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe popełnione z winy umyślnej,
 3. pisemne oświadczenie, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione z winy umyślnej,
 4. pisemne oświadczenie, iż nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Urzędu Ochrony Państwa, wojska, prokuratury, sądu lub innego urzędu administracji publicznej w RP lub innym państwie w okresie ostatnich 5 lat,
 5. zaświadczenie o niekaralności,
 6. kopie stron dowodu osobistego albo dokument stwierdzający posiadane obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zawierający imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia lub dokument potwierdzający przysługujące, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, prawo do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zawierający imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia (oryginał do wglądu),
 7. kopię świadectwa lub dyplomu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia (oryginał do wglądu),
 8. dwie fotografie o wym. 2,5 x 3,5 cm,
 9. zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych,  
 10. orzeczenie lekarskie stwierdzające posiadanie zdolności psychicznej do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych, zgodne ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa (Dz. U. z 2011 r. Nr 251, poz. 1511).

 

W TRAKCIE SZKOLENIA Z UCZESTNIKAMI PRZYGOTOWYWANE SĄ KOMPLETNE DOKUMENTY

TEMATYKA SZKOLENIA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ DETEKTYWA

Temat I

Ochrona danych osobowych

 1. Pojęcie danych osobowych
 2. Organy ochrony danych osobowych
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych
 4. Zasady rejestracji i prowadzenia zbiorów danych osobowych

 5. Odpowiedzialność́ karna związana z niezachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Temat II

Ochrona informacji niejawnych

 1. Pojęcie informacji niejawnych
 2. Zakres informacji podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 3. Klasyfikacja informacji niejawnych. 

 4. Zasady ochrony informacji niejawnych
 5. Dostęp do informacji niejawnych
 6. Zasady przetwarzania informacji niejawnych
 7. Odpowiedzialność́ karna związana z niezachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

Temat III

Przepisy regulujące prawa i obowiązki detektywa 

 1. Ustawowe uprawnienia detektywa
 2. Obowiązki detektywa
 3. Odpowiedzialność́ cywilna i karna detektywa


Temat IV

Przepisy regulujące zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych

 1. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych
 2. Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego działalność́ gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych.
 3. Odpowiedzialność́ cywilna przedsiębiorcy
 4. Organy uprawnione do kontroli działalności gospodarczej

 5. Uprawnienia organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej
 6. Rejestr działalności regulowanej i jego forma
 7. Przepisy regulujące wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych przez obywateli Unii Europejskiej
 8. Wybrane zagadnienia dotyczące wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych na terenie Unii Europejskiej

Temat V

Praktyczne aspekty pracy detektywa

 1. Czynności obserwacyjne
 2. Realizacja wywiadów (gospodarcze, osobowe etc.)
 3. Umiejętne pozyskiwanie danych i informacji
 4. Prowokacje
 5. Przydatne strony www/ zdobywanie informacji z sieci e-internet
 6. Dokumenty organizacyjne dla detektywa (np. umowa o realizację czynności detektywistycznych/ Sprawozdanie końcowe)

Łączny czas szkolenia wynosi około 55 godzin (6 dni szkoleniowych/ trzy weekendy)