Infolinia 24h +48 530 997 130
 
SZKOLENIA

Korupcja w biznesie

Czym jest korupcja biznesowa

Okazuje się, że również w biznesie prywatnym występuje - prawnie zdefiniowane - zjawisko korupcji, zwane łapówkarstwem, które może doprowadzić do ukarania sprawców tego procederu przez sąd. Przestępstwo to reguluje art. 296a Kodeksu karnego. Sprawcą może być każdy, kto pełni funkcje kierowniczą w firmie albo nawet nie pełni żadnej funkcji, ale jest w tej firmie zatrudniony, np. na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Przestępstwo będzie miało miejsce tylko w przypadku, gdy jedna z osób, np. pracownik zaopatrzenia, zażąda np. od przedstawiciela handlowego kontrahenta bądź przyjmie od niego korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę. Korzyścią mogą być środki pieniężne - niezależnie od formy, bony towarowe, ale również np. nieodpłatne wyremontowanie komuś gabinetu, domu czy mieszkania, sfinansowanie przez kontrahenta wycieczki czy pobytu w SPA etc. Co ciekawe - będzie to również obejmowało korzyść dla osoby trzeciej, np. gdy beneficjentem korzyści (majątkowej lub osobistej) będzie żona ww. pracownika.

Trzeba jednak pamiętać, że aby pracownik odpowiedzialny za kontraktowanie w firmie mógł zostać ukarany, musi zażądać korzyści (łapówki) bądź ją przyjąć w zamian za nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku w następujących dwóch sytuacjach:

1) kiedy może wyrządzić firmie szkodę majątkową albo

2) kiedy jego zachowanie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji lub jest niedopuszczalną czynnością preferencyjną na rzecz nabywcy lub odbiorcy towaru, usługi lub świadczenia.

Instytut Gallupa twierdzi: Pogląd, iż korupcja jest szeroko rozprzestrzenionym zjawiskiem w prywatnej przedsiębiorczości przeważa niezależnie od regionu świata, jednakże zauważalna jest tendencja wzrostu jego skali wraz ze spadkiem zamożności państwa. Dla Unii Europejskiej odsetek ten wynosi 63 procent. Polska na tym tle wypada nieco gorzej, gdyż 7 na 10 ankietowanych uznało korupcję za powszechną. Przeciwnego zdania było 7 procent respondentów.

Najlepszym wynikiem wśród respondentów może się pochwalić Singapur, gdzie tylko 13 procent mieszkańców uważa korupcję w biznesie za problem, zaś aż 83 procent jest przeciwnego zdania. Na przeciwnym biegunie znajduje się Chorwacja, której 93 procent mieszkańców dostrzega korupcyjne zagrożenie, natomiast jedynie 2 na 100 nie podziela ich opinii.

Gallup przebadał mieszkańców 140 państw świata, w każdym z nich próbka oscylowała w granicach tysiąca osób powyżej 15 roku życia. W Polsce badanie w postaci wywiadu przeprowadzono na reprezentatywnej grupie 1029 osób.

Instytut Gallupa jest najstarszym ośrodkiem badania opinii społecznej na świecie.
Źródło: http://www.gallup.com

Korupcja w firmie

Podstawowe zagadnienia

 • Korupcja i jej rodzaje – łapownictwo i przekupstwo
 • Obszary szczególnie zagrożone działaniami korupcyjnymi
 • Przestępstwa korupcyjne w polskim prawie karnym
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna i cywilna za działania korupcyjne
 • Mechanizmy korupcjogenne – jak je identyfikować
 • Metody korumpowania – sposoby i rodzaje
 • Sposoby zachowań w sytuacjach korupcyjnych.

Zakaz konkurencji i ochrona poufności danych w praktycznym funkcjonowaniu firmy

 • Definicje działalności konkurencyjnej
 • Podstawy faktyczne i prawne stosowania w firmie umów o zakazie konkurencji
 • Umowy o zakazie konkurencji i jej skutki finansowe dla pracodawcy i pracownika
  • w czasie trwania stosunku pracy
  • po ustaniu stosunku pracy
 • Umowy o zachowaniu poufności – wymogi formalne i faktyczne – co one dają firmie.
 • Najbardziej istotne elementy umów o zachowaniu poufności.

Tajemnica giełdowa w firmie - wymogi faktyczne i prawne jej stosowania

 • Podstawy prawne ochrony tajemnicy giełdowej
 • Rola i znaczenie instrumentów finansowych
 • Istota tajemnicy giełdowej – kto ma obowiązek ją przestrzegać
 • Informacja poufna w tajemnicy giełdowej i jej skuteczna ochrona
 • Zakres odpowiedzialności:
  • karnej
  • cywilnej
  • administracyjnej
  • w zakresie nieprawidłowości dot. ochrony tajemnicy giełdowej.

Dostęp do informacji publicznej

 • Co to jest informacja publiczna
 • Podstawy prawne dostępu do informacji publicznej
 • Organy zobowiązane do udostępnienia informacji publicznej
 • Informacja publiczna w firmie
 • Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej
 • Sposoby udostępniania informacji publicznej
 • Odpowiedzialność karna za nieudostępnienie informacji publicznej.