Infolinia 24h +48 530 997 130
 
O NAS

Dane Osobowe

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) RODO zwane też GDPR. RODO wprowadza nowe zasady ochrony danych osobowych w organizacjach, które oferują towary i usługi dla obywateli Unii Europejskiej (UE) lub dla takich, które zbierają i analizują dane powiązane z obywatelami UE – niezależnie od tego, gdzie organizacje te się znajdują. Rozporządzenie ma na celu ochronę podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem” niniejszym Poder Polska Spółka z o. o informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/ Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych.

DANE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Poder Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 87; 00 – 844 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000467510, NIP 8133679259; REGON 180991560 oraz wpisaną do rejestru działalność regulowanej w zakresie usług detektywistycznych prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pod numerem: RD – 75/ 2015

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres mail: biuro@detektyw.pl bądź daneosobowe@detektyw.pl telefonicznie pod numerem +48 530 997 130 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail daneosobowe@detektyw.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

ŹRÓDŁO DANYCH – SKĄD POZYSKIWANE SĄ DANE

Co do zasady dane osobowe są przez Pana/ Panią podawane bezpośrednio w momencie zgłoszenia:

 1. poprzez infolinię
 2. przez system e-formularz/ formularz kontaktowy
 3. osobiście

INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy/ realizacji zlecenia, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Zleceniobiorcy. Brak podania przez Panią/ Pana wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowić przeszkodę do zawarcia umowy oraz świadczenia usług na Pani/ Pana rzecz. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne do celów realizacji powierzonego zlecenia/ zakresu umowy. Pani/Pana mogą być także przetwarzane na potrzeby prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych. Dane mogą być również przetwarzane w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością. Jeśli wyraził/a Pan/Pani zgodę na komunikację marketingową, Pani/Pana dane mogą być wykorzystywane dla celów marketingowych.

Administrator danych zobowiązany jest do prowadzenia i przechowywania dokumentacji, której treść i zakres określają obowiązujące przepisy prawa. Dane zawarte w dokumentacji obejmują m.in. opis sytuacji, dane personalne, dane teleadresowe i inne. Jeśli wyraził/ a Pan/ Pani zgodę na komunikację marketingową, wykorzystywane są Pana/ Pani dane w postaci adresu e-mail lub numeru telefonu, a także imienia i nazwiska. Przetwarzanie danych odbywa się również w sytuacji:

 1. realizacji umowy, której są Państwo stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. Poder Polska Spółka z o.o. będzie przetwarzała dane w okresie realizacji umowy
 2. wykonywania pozostałych czynności, dla których podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy ustawy przez okres obowiązywania umowy
 3. archiwalnym w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym Ustawę o rachunkowości w okresie wynikającym z tych przepisów
 4. dochodzenia roszczeń powstałych w związku z wykonywaniem czynności oraz innych wynikających z przepisów prawa, a także w celu obrony przed roszczeniami, do momentu przedawnienia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes
 5. wypełnienia obowiązków prawnych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (w oparciu o przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu), płaceniem podatków (w oparciu o przepisy Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) przez okres wynikający z przepisów wskazanych aktów prawnych,
 6. identyfikacji statusu rezydencji podatkowej w oparciu o ustawę o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS) oraz o ustawy o wykonaniu Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA przez okres wynikający z przepisów wskazanych aktów prawnych
 7. marketingu bezpośredniego produktów i usług w trakcie obowiązywania Umowy, co stanowi prawnie uzasadniony interes, o ile nie zgłosili Państwo sprzeciwu w tym zakresie, marketingu bezpośredniego produktów i usług w przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy lub po jej wygaśnięciu/ rozwiązaniu, a także marketingu produktów i usług podmiotów współpracujących z w oparciu o Państwa zgodę do czasu jej odwołania. Komunikacja prowadzona z wykorzystaniem telefonu lub środków komunikacji elektronicznej będzie realizowana w oparciu o udzieloną zgodę do czasu jej odwołania
 8. podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem nadużyciom i przestępstwom gospodarczym, co stanowi prawnie uzasadniony interes. Dane będą przetwarzane przez Poder Polska Spółka z o.o. do momentu przedawnienia roszczeń
 9. rozpatrywania reklamacji i roszczeń w oparciu o prawnie uzasadniony interes Poder Polska Spółka z o.o. do momentu przedawnienia roszczeń,
 10. realizacji promocji lub korzystania z pakietów usług dla Umowy w oparciu o odrębne regulaminy, do których przystąpił -am/-em na podstawie mojej zgody, do momentu przedawnienia roszczeń. 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa i ustaleniami wiążącymi w umowie/ zleceniu. Dane służące do celów rozliczania ustaleń wynikających z podpisanej umowy, a także dane służące do dochodzenia roszczeń będą przetwarzane przez okres przedawnienia tych roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych są przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli wyraził/a Pan/Pani zgodę na komunikację w celach marketingowych, dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w tych celach.

UDOSTEPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Poder Polska Spółka z o.o. może przekazywać dane osobowe podmiotom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa, a także innym podmiotom w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą. Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Poder Polska Spółka z o.o. takim jak np. dostawcy usług IT, podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności, agencje marketingowe przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Poder Polska Spółka z o.o. i na jej zlecenie.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Poder Polska Spółka z o.o. będzie przetwarzać dane osobowe przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres wynikający z przepisów prawa lub prawnie usprawiedliwionego interesu Poder Polska Spółka z o.o. Szczegółowe okresy przechowywania przewidziane są w przepisach podatkowych, prawa cywilnego, przepisach o rachunkowości, a także przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

W związku z przetwarzaniem przez Poder Polska Spółka z o.o. Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do danych osobowych
 2. prawo do sprostowania danych osobowych
 3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym)
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania
 7. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Poder Polska Spółka z o.o. będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

W celu skorzystania z wskazanych praw mogą Państwo skontaktować się poprzez adres mail: biuro@detektyw.pl bądź daneosobowe@detektyw.pl telefonicznie pod numerem +48 530 997 130 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

JAK CHRONIONE SĄ PAŃSTWA DANE OSOBOWE


Zarówno w trakcie obowiązywania dotychczasowych przepisów powszechnie obowiązującego prawa dotyczących ochrony danych osobowych (ustawa o ochronie danych osobowych i rozporządzanie wykonawcze do ustawy) jak i w świetle nowych przepisów europejskich Poder Polska Spółka z o.o. przetwarza Państwa dane z wykorzystaniem środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa tych danych. Państwa dane osobowe stanowią najcenniejsze zasoby dla Poder Polska Spółka z o.o.

Poder Polska Spółka z o.o. wdraża adekwatne środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych, w szczególności zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, utratą oraz zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Ponadto wszelkie informacje dotyczące relacji Klient – Poder Polska Spółka z o.o. objęte są także tajemnicą, zgodnie z którą - Poder Polska Spółka z o.o., osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za których pośrednictwem Poder Polska Spółka z o.o. wykonuje czynności, są obowiązane zachować informacje w tajemnicy.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takim przypadku przekazanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy administratorem danych a odbiorcą, która zawierać będzie standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

OGRANICZENIA W ZASTOSOWANIU USTAWY O DANYCH OSOBOWYCH

Do przetwarzania danych osobowych zebranych w toku wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 1 lit. a, c i g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.6)).